Dark chocolate Kosher?

![15578855979583332493090161917489|666x500](upload://8dZ7SvOnSlHqR8FMVEfxa91SJdC.jpeg) ![15578856620814339909345191164684|666x500](upload://kF32ZNVyjONMrYtKzrVuM7gfAn5.jpeg)

very often it is, but not sure what you’re referring to