Laffy Taffy Bites

Is this kosher?

Kosher.

1 Like