Melatonin on Tishabav

Is it muttar to take a melatoni liquid (it doesnt taste good) on Tisha B’av?

yes.