Pez candy kosher?

Kosher?

Thanks and Shabbat Shalom

Kosher