Are these cashews kosher?

Are these cashews kosher?

Kosher