Babybel Semisoft Cheese White Cheddar Mini

Not Kosher