Glutino all purpose flour

White rice flour, potato starch, pea hull fiber, acacia gum, rice protein

Kosher for Passover for Sephardim