Ronzoni gluten free pasta

Ing:white rice flour,brown rice flour,corn flour, quinoa flour,mono and diglycerides

Ok for sephardim