Skippy P.B. Bites pretzel

Is this kosher?

Ingredients:

Kosher