ברכת שהחיינו

What does the rabbi think in the “Shachayinu” law regarding fruits that are canned all year round and only a few months fresh? Thanks
מה הרב סובר בדין “שהחיינו” לגבי פירות שיש אותם כל השנה בקופסאות שימורים ורק כמה חודשים טרי?

The canned ones you do not make a Shechiyanu ever. If that same item is in season, you would.

1 Like